Trợ từ chỉ địa điểm: 『で』 VS 『に』

Trợ từ chỉ địa điểm: 『で』 VS 『に』

#Trình độ N5 – N4

Hai trợ từ 『で』 và 『に』 đã xuất hiện từ những bài đầu tiên của trình độ Sơ cấp tiếng Nhật. (Bài viết tham khảo sách “Minna no Nihongo”.)

♪『で』: địa điểm hành động xảy ra

①図(と)書(しょ)館(かん)で本(ほん)を読(よ)みます。                                           (Tôi) đọc sách ở thư viện.           (Bài 6)

♪『に』: địa điểm chỉ sự tồn tại của người, động – thực vật, đồ vật

②教室(きょうしつ)に時計(とけい)があります。                                            Trong lớp có chiếc đồng hồ.       (Bài 9)

Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp những câu khác như:

③7月(がつ)に京(きょう)都(と)でお祭(まつ)りがあります。             Vào tháng 7 có lễ hội ở Kyoto.   (Bài 21)

④電(でん)車(しゃ)に傘(かさ)を忘(わす)れてしまいました。              (Tôi) quên ô trên tàu điện.          (Bài 30)

Vậy tại sao trong 2 câu trên, động từ “có” (あります) lại dùng với trợ từ で và hành động “quên” (忘れます) lại dùng với trợ từ に???

➡➡➡ Để cho đơn giản mình hãy hiểu là: で dùng cho “địa điểm động”, còn に dùng cho “địa điểm tĩnh” nhé! Với câu 3, “có lễ hội ở Kyoto” tức là “lễ hội diễn ra ở đó với nhiều hoạt động đi kèm”; còn trong câu 4, khi quên ô, chiếc ô nằm trên tàu và “tồn tại” ở địa điểm đó. ^_^

Hãy vận dụng cách suy nghĩ như vậy để giải thích cho 2 động từ 咲(さ)く và 鳴(な)く xuất hiện trong bài hát 『春(はる)が来(き)た』dưới đây nhé:

⑤(花(はな)が)山(やま)に咲(さ)く。   (Hoa) nở trên núi.

⑥(鳥(とり)が)山(やま)で鳴(な)く。   (Chim) hót trên núi

Bài hát có thể nghe trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=n409JdxCfH4