Thang điểm quy đổi bài thi 3/2015

Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ (theo dạng thức TOEIC) lần thứ 15 của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (đối với cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy) sử dụng thang điểm quy đổi như dưới đây:

Thang diem TOEIC 2015