Lịch học lớp Blended Learning Tiếng Anh kỳ 20192 (thông báo lần 3)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ Trao đổi Học thuật (CLA) – trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thông báo một số thay đổi về lịch học chính thức trên lớp của các lớp Blended Learning như sau:

1. Kế hoạch học tập:

  • Tuần 25(từ 10/02/2020): Tự học online các Unit 0, Unit 1 & dự buổi hướng dẫn học online
  • Tuần 26,27 (từ 17/02/2020 – 29/02/2020) Làm bài kiểm tra đầu vào trên tài khoản học online
  • Tuần 28 (từ 02/03/2020): Học chính thức trên lớp
  • Tuần 32 (từ 30/03/2020): Thi giữa kỳ
  • Tuần 42 (từ 08/06/2020): Thi kiểm tra cuối kỳ

2. Hỗ trợ lớp học online:

Công ty Smartcom

3. Hỗ trợ lớp học chính thức:

Trung tâm Ngôn ngữ và Trao đổi Học thuật CLA