Chương trình tiếng Nhật sơ cấp N5.1 – 25 buổi

1. Đối tượng: Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật

2. Thời lượng: 25 Buổi (bao gồm 24 buổi học và 1 buổi kiểm tra đánh giá cuối kì)

3. Giáo trình: Minna Nihongo (Từ bài 1 đến bài 10)

  • Quyển 1: Ngữ pháp
  • Quyển 2: Từ vựng
  • Quyển 3: Chữ Kanji (chữ Hán)

4. Giáo viên:

  • Giảng viên Việt Nam – 20 buổi
  • Giảng viên Nhật – 4 buổi

5. Nội dung chi tiết:

Chương trình tiếng Nhật N5.1

Xem thêm: