Chương trình tiếng Nhật sơ cấp N4.1

1. Đối tượng: Học viên hoàn thành chương trình sơ cấp N5.3

2. Thời lượng: 25 Buổi (bao gồm 24 buổi học và 1 buổi kiểm tra đánh giá cuối kì)

3. Giáo trình: Minano Nihongo II (Từ bài 31 đến bài 41 )

  • Quyển 1: Ngữ pháp
  • Quyển 2: Từ vựng
  • Quyển 3: Chữ Kanji (chữ Hán)

4. Giáo viên:

  • Giảng viên Việt Nam – 20 buổi
  • Giảng viên Nhật – 4 buổi

5. Nội dung chi tiết:

Chương trình tiếng Nhật N4.1

Xem thêm: